940 HABITATGES SOCIALS

940 HABITATGES SOCIALS
940 HABITATGES SOCIALS

La situació de prop de dues mil famílies amb necessitat urgent d’habitatge a Mataró, el nombre de desnonaments diaris, l’augment dels lloguers, la creixent desigualtat entre famílies de Mataró, les xifres d’atur, les necessitats residencials de persones grans, la inadequació de molts habitatges, … converteixen l’emergència habitacional en el principal repte de futur per Mataró.

La cohesió social i la prosperitat de les persones, de la societat mataronina sencera, depèn del fet que tots afrontem aquest repte de manera conjunta i transversal.

En els propers 4 anys, ens proposem l’objectiu d’incrementar el parc públic d’habitatge de Mataró en uns 940 habitatges.

Com arribem a aquesta xifra?

Segons les dades del Pla Local d’Habitatge, la població de la nostra ciutat es situarà a prop de 130.000 persones l’any 2023 i s’haurien de generar com a mínim 3.200 nous habitatges fins el 2024 per destinar a polítiques socials (l’augment de preus de lloguer implicarà un increment de persones que no podran accedir, sense algun tipus d’ajut, a un habitatge).

- En primer lloc, cal actuar per atendre i prevenir la pèrdua de l’habitatge: per impagament d’hipoteca o del lloguer, a causa de manca de manteniment/conservació o per impossibilitat de pagar els serveis bàsics. Incrementant els ajuts al pagament de l’habitatge i mediant i assessorant en deutes de l’habitatge i explorant també sistemes alternatius de tinença d’habitatges.

- Cal donar una resposta a la problemàtica de les ocupacions. Una actuació expeditiva i contundent contra les màfies i facilitant alternatives dignes per les famílies desnonades, moltes vegades persones vulnerables que mai havien pensat que haurien de veure’s en aquesta dramàtica situació.

- Entre altres coses, adaptarem la normativa municipal al que disposa la Llei 24/2015, de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que havia estat suspesa pel TC.

- Estudiarem també si la creació d’una Mesa d’Emergència pròpia donaria més efectivitat i rapidesa a les gestions que ara es fan a través de la Mesa de la Generalitat.

- Es constata que prop d’un 7% del parc total d’habitatge a la ciutat (més de 3.500 habitatges) romanen buits. Si ens fixem un objectiu de captació de 90 habitatges/any, amb els incentius oportuns, es podríem incorporar un mínim de 360 habitatges al parc públic de la ciutat en els propers 4 anys. Tenim intenció també d’aplicar l’ordenança i sancionar grans tenidors que mantenen pisos buits per incentivar el seu ús adequat.

- Una altra forma d’incrementar el parc públic seria a través de l’adquisició per part de l’Ajuntament (sol o en col·laboració amb els Fons públics de la Generalitat) d’un mínim de 20 habitatges anuals (uns 80 habitatges en el transcurs del mandat) per destinar a lloguer social. Això suposaria una inversió anual d’entre 480.000 – 600.000 €.

- La promoció d’habitatge per al lloguer assequible es xifra al Pla Local d’Habitatge en 341 habitatges en els propers 4 anys. Pensem que podria superar-se aquesta xifra buscant partners privats en la inversió o cooperatives d’habitatges,aplicant disposicions aprovades al Ple com la del 30% d’habitatge protegit a determinades promocions d’habitatge, innovant amb projectes de construcció ràpida i econòmica d’allotjaments com APROP (Barcelona, IiTEC, Habitat3) o actuant sobre els edificis inacabats existents a la ciutat, Pensem que es factible superar la fita dels 500 habitatges en el transcurs del proper mandat.

No obstant això, una cosa és l’emergència social i habitacional, i una altra ben diferent les causes i els factors que causen la desigualtat i el patiment de la nostra gent. I hem de ser capaços, tots, de fixar-nos com a objectiu col·lectiu prioritari de societat el de lluitar contra les causes que generen desigualtat i treballar per la redistribució de la riquesa. Totes i tots hi hem de col·laborar, tothom és necessari. Ens hi juguem molt, ni més ni menys que el nostre futur com a societat.